M&M Viihdepalvelu Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi
M&M Viihdepalvelu Oy

Yhteystiedot:
Vanha Kaarelantie 33 A
01610 Vantaa

Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa asioissa
Eero Tenhola
040 5004545

eero.tenhola@viihdepalvelu.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterimme sisältää mm. nykyisten ja vanhojen asiakkaiden, uusien potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmäläistemme tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. vuosien aikana kerätty potentiaalilista,
lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
– Henkilötietoja käsitellään asemavaltuutuksen perusteella keräten potentiaalisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden yhteystietoja julkisista tietolähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen
– laskutus ja palveluiden sekä tuotteiden toimitus
– palveluista- ja tuotteistamme tiedottaminen
– myynnin ja markkinoinnin edistäminen
– asiakastiedon analysointi ja raportointi

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– yhteyshenkilön ammattinimike
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero
– organisaatioiden ja henkilöiden laskutustiedot

Asiakastiedot
– Yrityksen oma asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri
– Yrityksen toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmä

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
info@viihdepalvelu.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.´Tietosuojaseloste 27.4.2018

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja tilauksen yhteydessä
– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (lisenssihakemus) kautta
– julkisista tietolähteistä, kuten asiakasyritysten ja kunta/kaupunkiorganisaatioiden verkkosivuilta 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin M&M Viihdepalvelu Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
– ActiveCampaign
– Microsoft Dynamics 365 Business Cental

8. Käsittelyn kesto

– Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tämän jälkeen
asiakas siirtyy Markkinointilistallemme.
– Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia
tahoja ovat mm: tilitoimistomme, toiminnanohjausjärjestelmämme tuki- ja tallennepalveluyitykset.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Vantaalla 10.11.2022 (päivitetty)
M&M Viihdepalvelu Oy
Eero Tenhola