YLEISET SOPIMUSEHDOT ELOKUVALISENSSIN KERTALUPAAN

 

Tekemällä M&M Viihdepalvelu Oy:n (jäljempänä ”M&M”) kanssa sopimuksen koskien yksittäisen elokuvan
julkista esittämistä, hyväksyy asiakas seuraavat ehdot:

1. M & M Viihdepalvelu Oy myöntää asiakkaalle oikeuden esittää julkisesti tämän sopimuksen kattamaa,
asiakkaan täyttämässä lupahakemuksessa määriteltyä Elokuvaa erikseen määritellyssä tilassaan.

2. Elokuvalla tarkoitetaan niiden elokuvayhtiöiden tuottamia tai levittämiä Elokuvia tai televisiosarjoja,
joita M&M edustaa esityshetkellä Suomessa ja jotka asiakkaan lupahakemuksessa on yksilöity.

3. Lupa luovutetaan ainoastaan asiakkaalle, jonka pääasiallinen kaupallinen toiminta ei koske Elokuvien
esittämistä. Hyväksymällä tämän sopimuksen asiakas vahvistaa ja vakuuttaa täyttävänsä tämän
ehdon.

4. Asiakkaan on kiellettyä käyttää Elokuvia millään tavoin kolmansien osapuolten tuotteiden tai
palveluiden mainostamiseen tai markkinointiin suoraan tai epäsuorasti. Erityisesti todetaan, että
missään tapauksessa Elokuvia ei ole oikeutta esittää tämän lisenssin nojalla Suomen ulkopuolella.

5. Elokuvaa ei saa esittää missään muualla kuin asiakkaan omistamissa tai hallinnoimissa tiloissa, jotka
on määritelty lupahakemuksessa.

6. Elokuvia voidaan esittää ainoastaan tallenteilta, jotka on hankittu laillisesta lähteestä. Asiakkaan
velvollisuutena on varmistaa, että Elokuvan sisältämää tallennetta tai lähdettä voidaan käyttää
tämän sopimuksen mukaiseen esittämiseen. Asiakkaan on itse hankittava tallenteet ja asiakas on itse
vastuussa niiden hankkimiskustannuksista. Nämä kustannukset eivät liity millään lailla tässä
sopimuksessa tarkoitettuun julkisen esittämisen korvaukseen.

7. Asiakas ei saa kopioida tai luovuttaa Elokuvien tallenteita yleisölle, vuokrata tai lainata Elokuvia
yleisölle tai millään tavoin saattaa Elokuvia yleisön saataviin muutoin kuin tämän sopimuksen
mukaisessa tarkoituksessa. Kiellettyä on myös editoida, leikata tai millään muullakaan tavoin
muunnella Elokuvia.

8. Kertaluvalla järjestetyistä Elokuvaesityksistä ei ole luvallista periä pääsymaksua tai muuta maksua, joka
on jollain tavoin yhteydessä ajallisesti ja sijaintinsa puolesta Elokuvan esittämiseen. Osaan edustamistanne
elokuvista on mahdollista järjestää lipunmyynti erityisehdoin. Halutessasi selvitä ajantasaiset käytännöt
info@viihdepalvelu.com.

9. Asiakas voi mainostaa esityksiä sopimukseen määritellyssä esitystilassa tai sen välittömässä läheisyydessä 
esimerkiksi ilmoitustauluilla ja info-näytöillä. Elokuvan nimen voi mainita myös seuraavissa
sähköisissä kanavissa – asiakkaan omat kotisivut, intranet, Facebook- ja Instagram-tilit sekä sähköpostiuutiskirjeet.
Kertaluvan sopimusehdot sallivat elokuvan nimen mainitsemisen printtimainonnassa, kuten julisteissa ja lehtien
tapahtumasivujen ilmoituksissa.

Esityslupa ei kosketa elokuvien markkinointimateriaalien käyttöoikeuksia. Kuvia ja muuta markkinointimateriaalia
voit tiedustella suoraan levitys- ja tuotantoyhtiöiltä.

10.Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Elokuviin sisältyvän musiikin esittämiseen on hankittu
asianmukaiset luvat musiikintekijöitä edustavilta tekijänoikeusjärjestöiltä. Kuntien ja kaupunkien kohdalla
musiikin esittämisestä on sovittu Kuntaliiton ja tekijänoikeusjärjestöjen välisissä sopimuksissa.
Lue täältä lisää musiikin käytöstä kunnan toiminnassa. 

11. Sopimuskausi ja Elokuvien esitysoikeus on voimassa erikseen määritellyn ajan.

12. Esitysoikeuksista määritetty korvaus maksetaan M&M:n toimittamaa laskua vastaan. Luvan hinta
perustuu asiakkaan M&M:lle toimittamiin tietoihin.

13. Mikäli asiakas jättää M&M:n toimittaman laskun maksamatta ja lasku on suorittamatta vielä 30
päivää laskuun merkityn eräpäivän jälkeen, päättyy myönnetty esitysoikeus automaattisesti.
Tällaisessa tilanteessa asiakas on edelleen velvollinen maksamaan laskun, eikä ole oikeutettu
hyvitykseen siltä ajalta, jolloin esitysoikeuksia ei ole viivästyksen vuoksi ollut voimassa.

14. Asiakas ei saa siirtää tätä lupaa kolmannelle osapuolelle ilman M&M:n kirjallista suostumusta,
M&M:lla sen sijaan on tämä oikeus.

15. M&M:lla on oikeus irtisanoa tämä sopimus heti, jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Jos
sopimus irtisanotaan sopimusehtojen rikkomisen vuoksi, jo maksettua korvausta ei palauteta. Jos
M&M tai asiakas sopivat jostakin tietystä toisen osapuolen tekemästä rikkeestä, niin sillä ei ole
vaikutusta aikaisemmin tehtyihin, käynnissä oleviin tai tuleviin rikkeisiin.

16. Jos asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja ja M&M joutuu palkkaamaan asianajajan, asiakas sitoutuu
maksamaan M&M:lle aiheutuneet kohtuulliset asianajo- ja muut kulut.

17. Hyväksymällä lupahakemuksessa mainitun korvauksen asiakas takaa, että hänen antamansa tiedot
ovat oikeat ja täydelliset. Tämä sopimus on laillinen, voimassa oleva ja asiakasta sitova. Sen ehtoja on
noudatettava.

18. Oikeudet, joita ei erikseen tällä sopimuksessa ole myönnetty asiakkaalle, jäävät nimenomaisesti
M&M:lle ja/tai sen elokuvien oikeudenhaltijoille.

19. Asiakkaan sopimus ja nämä sopimusehdot sisältävät koko sopimuksen M&M:n ja asiakkaan välillä.

20. M&M:n ja asiakkaan erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan
ensisijaisesti neuvotteluin ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

Vantaalla 1.1.2019 / päivitetty 15.8.2022